Bằng mắt thường có thể dễ dàng phân biệt miến dong sạch và miến dong bẩn